Bondie inn beni mwa pou mo rises natirel,
Mo enn zil, kot ena tou espes, dan enn biodiversite mazik
Isi imin inn sorti depi kat kwin lemond pou viv dan enn paradi,

Zot inn met anplas enn rises kiltirel inik,
Mo’nn abrit zot, nouri zot e trouv zot grandi kouma mo prop zanfan
Mo fier ki mo’nn abrit imin avek douser, kouma enn mama

Malerezman avek letan, mo lasante pe koumans degrade
Ena enn explwatasion eksesif mo later e mo lamer,
Mo biodiversite pe perdi so vre valer
Imin inn bliye ki mo indispansab pou zot sirvi

Si imin pa sanz direksion,
Prosin zenerasion pou soufer avek bann dezast krisial
Pran konsians ki mo blesir pou inpardonab
Zot zanfan pou sibir enn liniorans egois
Kot so rezilta pou ireparab

Pou lamour nou lanatir,
Lamour ou zanfan
Lamour anver twa
Reflesi lor sime ki zot inn pran e so konsekans

Azordi nou bizin aprann viv ansam pou nou lavenir
Mo demann twa enn solidarite kot tou vivan pou defann nou later
Zot zanfan merit enn leritaz avek lamour e dinite
E zot pou remersie nou enn zour

Sov nou rises natirel
Sov leritaz to zanfan,
Sov lavenir morisien
Sov mwa!

Imin bizin pran konsians ki nou lavenir an peril si nou pa sanz direksion

Ansam zot kapav sanz direksion!

Nou lavenir dan to lame.

Facebook Comments