Breaking news
  • No posts were found

Tag "lang kreol"

[Video] Diksioner kreol: Plis ki 2,500 mo kapav pou fer zot lantre dan 3e edision

Bann travo preparasion 3e edision Diksioner Kreol pe avanse. Lekip ki pe travay lor la fi’nn zwenn, zordi 19 Fevriye, dan Liniversite Moris pou explik stad kot zot inn arive. Béatrice Antonio-Françoise pe fer enn doktora lingwistik e travay dan Kreol Unit Mauritius Institute of Education. Li inform nou ki atraver kolektaz depi 2014, fi’nn rekeyir plis ki 2,500 mo ki kapav fer zot lantre dan nouvo diksioner. Prezantasion zordi,

[Vidéo] LPT pe organiz so 6e konkour literer pou devlop lekritir dan lang kreol

Enn kote, lobzektif sa konkour-la se promouvwar kreativite ek lot kote, li osi ankouraz lekritir dan lang kreol. Se saki Alain Ah Vee dir lor siziem edision Konkour Literer ki Ledikasyon pu Travayer (LPT) pe organize. Sa lane-la, LPT pe demann bann partisipan tradir enn short story de bann oter klasik kouma Anton Chekov, Edgar Allan Poe, Emily Brontë, Oscar Wilde ou bien Mark Twain. Bann tradiksion, ki tou sitwayin Moris

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>