Breaking news
  • No posts were found

Tag "kreol dan parlman"

[Video] Arnaud Carpooran: «To ou tar, kreol morisien pou rant dan Parlman»

Tigit, tigit, kreol pe pran plas ki li merite dan Moris. Se konsta ki Arnaud Carpooran fer zordi. Sa lecturer Creole Studies Liniversite Moris rapel nou ki dizan de sela, proze Prevokbek ti pe al demare, proze Diksioner Morisien ousi… Nou an 2015, e Kreol inn rant dan lekol, dan liniversite, bann zelev katriyem fek fer premie lexamen ekri. Me ena ankor pou ale. E alor ki bann zanfan pe aprann

Bizin onte pou koz kreol morisien aster ?

Li tris, ek li sirtou revoltan ekout bann argiman ki sertin pe servi pou dir ki nou langaz pena so plas dan Parlman. Kan ekout zot, kan lir zot, nou preske gagn linpresion ki zot pa alez ek sa bout kiltir ek patrimwann ki tou Morisien ena an komin. Bizin met sa bann dimoun-la devan zot kontradiksion. Parski pa bizin mont lor montagn pou trouve ki ena enn ta ! Ena

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>