Slider

Follow Us On

Slider

Tigit, tigit, kreol pe pran plas ki li merite dan Moris. Se konsta ki Arnaud Carpooran fer zordi. Sa lecturer Creole Studies Liniversite Moris rapel nou ki dizan de sela, proze Prevokbek ti pe al demare, proze Diksioner Morisien ousi… Nou an 2015, e Kreol inn rant dan lekol, dan liniversite, bann zelev katriyem fek fer premie lexamen ekri. Me ena ankor pou ale. E alor ki bann zanfan pe aprann metriz grafi zot lang maternel, Arnaud Carpooran estime ki bann adilt ousi, ki zot dan bann linstitision piblik ou prive, bizin fer plis zefor. Pou sa spesialis lang kreol: «Ti pou bon ki bann adilt, bann fonksioner, bann ki sipoze donn lexanp, aprann ousi respekte lortograf-la.»

Arnaud Carpooran salye lefet ki, avek ladopsion rapor pou difizion andirek bann deba parlmanter, diskision lor kreol dan Parlman inn lanse. Pou li, li mem «ase kler ki to ou tar, kreol morisien pe rant dan Parlman».

Pou mark Zourne mondial lang ek kiltir kreol ki selebre le 28 Oktob, Creole Speaking Union, ansam ek minister Lar ek Kiltir e Liniversite Moris, inn organiz enn zourne aktivite zordi 26 Oktob dan Reduit. Dan so lintervansion, Arnaud Carpooran finn rapel bann gran dat ki finn mark levolision bann lang kreol dan Moris ek dan lemond.

Shameem Oozeerally finn anim enn sesion travay lor enn proze kour kreol online. Tandi ki Gaëlle Bass finn travay avek bann etidian lor Spellchecker kreol ek Beatrice Antonio lor trwaziem edision Diksioner Morisien. Sa dernie proze-la pe fer avek bann etidian Liniversite Moris me ousi Mauritius Institute of Education. Ziska ler, Beatrice Antonio dir nou, inn repertorie plis ki 1700 lantre.

Si bann aktivite gramatin ti sirtou akademik, program lapremidi ti artistik. Avek enn rankont ant bann artis lokal ek bann etidian. Daniella Bastien, ki fek lans so album, Marousia Bouvery, Bruno Mooken, Cyril Ramdoo, Bruno Raya ek Eric Triton ti invite pou koz lor kreativite dan zot lang maternel.

Facebook Comments