Enn kote, lobzektif sa konkour-la se promouvwar kreativite ek lot kote, li osi ankouraz lekritir dan lang kreol. Se saki Alain Ah Vee dir lor siziem edision Konkour Literer ki Ledikasyon pu Travayer (LPT) pe organize.

Sa lane-la, LPT pe demann bann partisipan tradir enn short story de bann oter klasik kouma Anton Chekov, Edgar Allan Poe, Emily Brontë, Oscar Wilde ou bien Mark Twain. Bann tradiksion, ki tou sitwayin Moris kapav soumet dan sa konkour-la, bizin pa depas 7,000 mo.

Dimoun ki pou sorti premie pou gagn enn pri Rs 50,000. Pou osi ena enn pri spesial feminin ki Rs 5,000. Bann lezot tradiksion ki pou seleksione pou gagn enn lo liv an-kado.