Slider

Follow Us On

Slider

Zordi, lemond pe selebre Zourne Internasional Kreol (ZIK). Si Festival Internasional Kreol finn anile sa lane-la, Liniversite Moris (UoM) finn, kouma sak lane, organiz enn zourne aktivite pou reflesi lor plas ki kreol ek so lansegnman finn pran dan pei. A sa lokazion-la, UoM ek Creole Speaking Union finn lans enn liv: Langues créoles, mondialisation et éducation. Sa liv-la frwi bann deba ki finn ena an 2012 pandan Colloque international des études créoles.

Profeser Arnaud Carpooram, Head of Department Franse ek Kreol dan UoM, finn explik bann lavanse ki finn ena lor resers ek lansegnman kreol dan Moris. Tandi ki Roomeela Mohee, Vice-Chancellor UoM, finn fer enn lapel pou ki tou dimoun inspir zot de travay kolaborasion ki finn ena dans liniversite lor lang Kreol pou fer bann lezot linisiativ ki pou permet UoM reyone a letranze.

Se sa rayonnman-la ki finn amenn de etidian alman vinn fer zot letid post-lisans dan Moris. Sarah Lehwald ek Magnus Fischer pe etidie UoM pou aprofondi zot konesans kreol pandan enn banane. Pandan sa period-la, zot pou travay lor proze enn ti-liv tradixion kreol-alman pou bann mo toulezour.

ZIK fine marke zordi par enn tabronn avec bann santer ek poet lokal lor kreasion tex an kreol. Lasistans ki ti prezan finn osi gagn lokazion partisip a enn zwe mo-krwaze elektronik ek interaktif kot zot finn teste zot konesans an kreol.

Facebook Comments