Slider

Follow Us On

Slider

Alors ki Moris pe selebre, pou seziem fwa, Zourne internasional kreol, e ki kreol pou rant dan kolez biento avek reform ledikasion, Arnaud Carpooran dir ki’nn ariv ler pou fer enn « update ». Se dayer akoz sa ki bann aktivite ki Creole Speaking Union (CSU) inn organize zordi, avek kolaborasion Liniversite Moris et Mauritius Institute of Education, santre otour vokabiler ek lortograf nou langaz.

Travay lor enn « Spellchecker » pou kreol pe avanse, kouma lekip ki pe travay lor la fi’nn montre zordi, pandan prezantasion ki ti ena Liniversite Moris. Sa proze-la, dapre prezidan CSU, pe vinn « deplizanpli irzan ».

Li ousi konstate ki pou servi kreol dan « boukou domenn teknik, administratif, ziridik ». Se ki vedir ki pou bizin ranforsi so vokabiler, « ekip langaz-la ».

Kouma lane dernier, bann ekrivin ek artis lokal ki ekrir an-kreol ti invite pou enn esanz lor zot travay. Sa lane-la, ti ena Menwar e Richard Beaugendre, me ousi bann zenn : Sébastien Margéot, Emmelyne Marimootoo e Mélanie Pérès, ki sante e finn gagn, avek so roman ‘Tigann, traverse enn fam dan divan kontrer’, premie pri konkour literer ki CSU ti organize.

Facebook Comments