Enn size ki finn interes mwa depi toultan, ek ki sirtou retourne kan mo ran mwa kont ki nou premie minis figir parmi bann ki tous enn bann saler pli ot dan lemond. Sa vedir boukou kiksoz. Ki Moris pa enn pei dan pins ek ki nou tou kapav bien viv. Mo felisit tou bann sitwayin ki pe fer zot devwar investi dan pei ek dan lapey sak parlmenter. Nou premie minis tous Rs 3 384 000 par an. Li ti pou enn byen zoli som pou enn sef deta ki pe fer tou pou ki so pei deroul dan lord, akot somaz, koripsion, kominalism, liberte sak sitwayin ek bann lezot ki vinn travay ek etidie dan Moris, zot drwa usi et respekte ekpran en konsiderasion.

Ledikasion enn pilie bien inportan dan direksion ki nou pei finn pran akot zot dir, enn diplome/gradie par fami. Saler bazik/minimal ousi paret bien inportan pou ki dimoun kapav viv desaman san ki zot bizin al kokin ou al fer bann tranzaksion o nwar pou pa gagn trape malgre lamizer nwar.

Selon rapor depi Statistics Mauritius, ti ena 49 700 somer dan Moris, ek ladan, 8 400 pa ti ena sertifika CPE, alor ki ti ena 2 somer lor 5 anba laz 25 an.

Sa fer mwa toudswit pans prezidan dan lemond, Jose Mujika, depi Uruguay, ki fer donasion 90 % so saler, pou ed bann dimoun « pov » ek bann ti entreprener. Sarite bien ordone koumans kot ou. Mo sir dan Moris ousi nou kapav, si nou bann dirizan koumans pran lexamp depi pli la-o, mem si Uruguay zeografikman pa trouv la-o dan glob.

Prezidan Uruguay, ki ena 78 an, finn marier dpi 2005 ek li pena zanfan. Li finn planifier pou adopte 30 a 40 zanfan ki sorti depi bann fami demini ,ansam ek so madam. Lor zot later, li pou fer enn lekol ek li pou montre bann zanfan la travay later. Li kondir enn vye ti masinn Volkswagen Beetle. Uruguay se enn pei dan Lamerik di Sid, ki ena enn popilasion 3 251 526 dimoun, dapre census 2011.

Ala enn lemond akot tou paret nwar ek akot dimoun ena mantalite tag vre sanzman kouma enn litopi, ape arive pou de vre laba, dan Uruguay. Ala enn prezidan exanpler ki ape devwe li pou so lepep. Sirman dan nou parlman, bizin ena inpe ki osi zenere ek devwe ki Jose Mujica. Tip desider kuma Mujicamo sir zame na pa pou dir so bann zenn lev pake ale kan na pena travay dan pei, ni li pou tret zot de ariere kan zot pe anvi reste pou amenn pier sanzman lor later zot finn ne.

A li pou prosin eleksion zeneral!

 

 

Shimanda Mungur enn sikolog pou lekol ek enn aktivis sosial. Li interes li ek bann kestion drwa imin ek lanvironman.

Facebook Comments