Pandan ki nou pe les nou latansion fer diversion ek lasenn politik, eski nou pe vreman rann nou kont dan ki sitiasion nou ete lor sa ti zil-la? Plizir problem depi lane dernier otour lekel nou ankor pe tourn an-ron lakoz iresponsabilite bann dimoun ki finn eli pou sipozeman travay pou enn lil Moris meyer. Get bien, vire tourne, zot a-pe travay zis pou zot prop lintere, lintere akaparer pouvwar. Pa paret zot anvi sanze parski ena enn lamas piblik ki gagn per ek, par egzanp, 5 an prizon ek 100 000 roupi lamann.

Dan ka kart biometrik, ziska ler, apar bann fay ki nou deza kone, finn ena ousi bann fot grav akot enn sitwayen so nom finn sanze finn vinn Babana, kontrerman a so nom orizinal. Pandan ki ena linzonksion lakour kont biometrikaz, plizir konpani lor diferan nivo finn fer karavann biometrik vinn kot zot, ek lerla bann anploye retrouv zot kwinse, oblize donn lanprint, parski zot per reperkision.

Mo tinn zwenn pa mal dimoun le premie mai dan enn miting ki tinn avanse : zot finn oblize donn zot lanprint lor tablisma disik. Mo ousi tann dir ki bann zournalis finn donn zot lanprint. Sa pa fer mwa zis poz mwa kestion lor travay ki zot fer ek rezonnman ki zot ena, me ousi, pli lwin, dan ki tip sosiete/lemond nou a-pe viv. Eski nou finn ariv a enn ler akot dimoun nepli reflesi ditou, par krint ou par obligasion, sinon reperkision? Si se sa model enn lil Moris ki a-pe avanse ver progre, abe la li bien domaz.

Pandan ki bann politisien a-pe fer zot sirk mariaz, trikaz, kasir, lakour, konvwatiz, ena kiksoz pli grav ki pe deroule lor Agalega. Paret ki pandan ki nou latansion isi pe fer diversion ankor enn fwa ek zot bann divertisman, zot a-pe morsele lot kote lor nom progre, avek Lind a la baz kouma partner stratezik.

Eski enn baz militer ou militer antan ki pir spekilasion li res zis enn spekilasion? Anou espere ki morisianism li pa limite a lokasion zeografik lil Moris, me dan enn lansanb pli gran ek pli for, inklir bann Agalein ek Rodrige ousi, akot mem bann Rodrigue zordi zour finn les zot maye dan piez biometrikaz.

Pou revinn a se ki mo ti pe mansione odepar, paret ki lenerzi renouvlab, biometrik ek ousi sor bann Agalein pe tom dan mem panie divizion ek fraktir sosial. Respe a liberte bann sitwayin ek se ki zot swete o pli profon pou enn lavenir politik ek enn lil meyer ki a-pe bafwe par bann gro rekin ki pe diriz partou. Sa ramenn mwa a sitiasion politik dan Lind akot Arundhati Roy finn fer enn zoli papie pou explik nou plis lor se ki pe arive an-se-moman laba.

Anou swete ki zame ariv nou pir ki seki noun deza gagne, ek ki sirtou nou pa ariv a enn pwin kot nou gagn bann modi an se ki konsern enn progre dan fos ki al dan mem direksion ki kominalism ou politik Hitlerien, isi, ek ayer, zour ki vremem klasifikasion kominal pou nepli enn prerequisite dan nou Konstitision pou vinn kandida eleksion.

Facebook Comments