Apre bann dega kinn koze dan nou lagon par fason lapes-Lakor L’Union européenne, ki apel « trolling » akot ena plis dilapidasion ki ot soz finn arive dan nou lagon (pa zis kot nou, me ousi dan lezot pei kot zot finn al dilapide, mem lor zot prop teritwar). Linion eropeenn finn retourne sa lane la pou vinn donn nou pei ankor enn ti koudme kado, senn kou la direkteman dan bann reform sosio-ekonomik. 27,5 milion ero pou soutenir sa bann reform/devlopman la. Kestion mo pe poz mwa se : an retour, ki zot pou pran ek nou?

Kontra disik, lot kote, ape ariv a term dan pa lontan parski apre ki zot finn fer nou bann faver ek bann kontra exportasion disik, depi kot nou, zordi zour zot finn trouve ki zot finn ase indepandan pou deroul par zot. Zot bann disik betrav ek sirman disik OGM ousi pou bien sap zot.

Nou bizin pa bliye linpak ki reform lindistri sikriyer finn ena lor bann travayer sekter kann ek bann ti planter finn bien ramas beze, malgre kado anpwazone Voluntary Retirement Scheme (VRS) ek, aster la, zekler ki Moris pou trouve ek klotir kontra disik. Dimounn ki finn benefisier kas VRS ek ERS (Early Retirement Scheme), konpansasion swa terin ki finn donn zot zame finn ase pou ed zot vreman rekonstrir zot kotidien. Okontrer, zot finn bloke dan al trouv lezot travay, parski zot tinn train pou travay zis dan disik.

Dan Moris, lefet ki nou ousi nek fie bann marse exterier napli pe vreman ede. Nou pe bien trouve ki tou kontra ariv a enn term ek sa fer ki nou bez dan dilo, sap depi nou zoli ti rev ki tou pou korek ek enn sistem ki reflesi zis anterm kas ek bliye lezot fakter esansiel dan legzistans dimoun ek tou lezot kiksoz vivan ki otour li. Mem lozik ki finn apliker pou bann sant dapel, ki ti paret bien interesan, ape kre lanplwa pou dimoun, me dan tigit letan, konpani deklar fayit ek lerla ferm laport, ale (prinsipalman sekter BPO).

Kapav finn ler pou ki dimoun reflesi plis ek met zot lenerzi dan se ki zot vreman krwar, pou enn sosiete meyer ek pou enn kotidien pli healthy.

Sertennman, lobzektif Linion eropeen ki, odepar, se te ed bann pei (bann ti pei) devlope, grandi ek epanwir, finn fel a lon term di moman ki li finn pik drwat dan zis laspe fer profi.

Si nou pa konstrir konstriktivman, nou, ansam ek tou bann zanfan fitir zenerasion, pou pey lepo kase.

Finn ariv ler pou ki nou dibout nou tou ansam, tou se ki krwar dan enn meyer lil Moris ek amenn nou kontribision konstriktif, ki chek tou laspe ki esansiel pou fer enn pei, enn sosiete, enn popilasion, ek mem enn lemond, epanwir. Mo persiade ki nou kapav. Nou pou reysi. Si nou tou amenn nou kontribision dan fason ki nou kapav, mem andeor enn kolektivite.

Kontribision kle, se reget nou fason panser ek trouv enn fason fonksioner andehor sa alienasion ki sa sistem ki trouv tou zafer ek kiksoz vivan la kouma nek enn marsandiz lor enn letazer la, finn fer nou sibir.

Facebook Comments