Plito mo res lor koltar

Ki mo al sonn petar;

Plito mo gayn mo dipin avek mo laswer,

Ki mo al rod bann faver;

Plito mo milit pou tou dimoun gayn zot drwa,

Ki mo vinn enn orlalwa;

Plito mo lor koltar,

Ki mo bliye mo devwar!

Plito mo lor koltar,

Ki mo al rod enn bout dan nwar;

Kan nou trouv linzistis

Nou disan bwi,

Pandan ki lerwa ek so bann minis

Pe fer fet avek nou kas

Nou deside ki bizin azir, bizin pa bouz anplas

Me lepep desid so gouvernman

Aster lepep admirab kouma enn lesapman

Nek pe trouv lafime,

Lekonomi dan dife,

To trouv dimoun ki zaze

Nek koz koze pou nanye

Nek fer fos deba anba pye latanye

Inn ler pou dibout lor nou prop lipye

Pou montre sa bann la ki nou pa enn per soulye

Me ki nou kont tou sa sinema la

Ki nou pa zis manz pistas,

Ki nou pou lev nou lavwa kont mesanste

Ki nou pou lev lavwa kont malonette

Si dime nou anvi nou zanfan viv byen

Nou bizen defer bann lyen

Sa bann lyen kominalis ek kasteis la

Sa bann simagri politik la

Pou ranz enn lot lil Moris

Pou ki dimoun ris pa vinn pli ris

Pandan ki bann pov sonbre ankor plis dan lamizer

Nou pa bizen nek fer ler

Pa bizen nek atann le bon moman

Aster la inn ariv ler pou nou azir,

Pou nou konstrir enn moniman

Kont lese-ale, kont lenfidelite

Kont sa sirk ki nou pe trouve la,

Nou bizen tir nou lepe,

Enn lepe pou lape !

Pa pou touye me pou lev nou lavwa

Pa pou fer disan koule, me pou bann la respekte lalwa!

Zordi pa tro tar

Zordi nou ankor lor koltar

Me ena ankor lespwar

Nou pou transform enn trou nwar

Ek nou laglwar

Anou donn zot enn bate bef!

Mwa mo dir: leve do mo pep!

Facebook Comments