Follow Us On

Slider

Le 12 mars 2018, dan 2-z-an, Repiblik Moris pou fet laniverser 50 an so lindepandans. Se enn zibile dor ki tou Morisien, ek tou dimounn ki kontan Moris partou dan lemond, bizin fete avek dinite. Se nou devwar atir latansion lor sa dat-la ek organize pou ki ena enn refleksion nasional lor kouma, ansam, nou pou kapav pran konsians nou listwar, selebre nou lidantite Morisien ek prepar nou lavenir.

Nou tou Morisien. Nou ena potansiel.  Nou finn fer boukou progre depi 1968 ek nou kapav fer ankor plis.

Ki bizin fer pou ki tou Morisien marie-pike pou deblok bann stratezi ki pou konsolid ek kontign konstrir nou pei? Ki bizin fer pou ki nou tou montre respe pou bann sinbol ki reprezant nou pei? Ki bizin fer pou ki nou tou fer zefor pou ki nou pei kontign devlope ek prospere dan solidarite?

Nou bizin pran konsians nou listwar. Finn ena relasion kolon:kolonize; relasion esklav:proprieter-esklav ek relasion dominan:domine. Tou zafer dan nou listwar finn instale dan enn manier vertikal: kouler lapo; relizion; pei kot nou gran-dimounn sorti; langaz ki nou servi… Mem dan bann group ena bann sougroup ki instale an-ord siperiorite… Ou krwar kapav sorti ladan zis par azar? Par enn kout sans? San enn refleksion striktire? Pena sime! Li pli fasil nou repros bann dimounn avan nou: zot ti protez zot bann! Zot ti kokin lepep! Zot ti sesi! Zot ti sela! Zot ti sesi-sela!

Mwa mo kwar ki si nou finn ariv kot nou ete zordi se parski nou bann gran-dimounn finn fer seki zot finn kapav fer, dan limit zot konesans ek zot kapasite. Biensir, zot ti bann dimounn kouma ou, kouma mwa. Zot finn ena zot febles me zot ena zot kontribision dan seki nou ete zordi. Nou bizin rekonet kan finn ena erer, aprann de bann lexperians me nou bizin ousi ena rekonesans.

Zot dir “lavi komans a… 50 an!” Zordi, nou bizin ena distans ek matirite pou konpran ki sa pei-la, se nou leritaz, leritaz sak Morisien ansam. Ena seki Angle apel « common good », dibien lepep. Sa pa vedir ki enn sel kou nou tou dakor lor tou zafer. Nou pou ankor ena diferan kouler lapo. Nou pou ankor ena diferan lexperians lavi. Nou pou ankor ena diferan relizion. Me nou kontign marie-pike pou ki tou dimounn, ki dan bann zil, dan Agalega, dan Rodrig ek dan Moris progrese.

Le 12 mars 2018 bizin enn zour memorab. Kikfwa nou bizin selebre plis ki enn zour. Li bizin plis ki zis enn seremoni protokoler. Li bizin enn lorganizasion nasional.  Bizin ki tou Morisien marie-pike pou ki sak lavil, sak vilaz, sak kartie, sak fami, sak sitwayin selebre. Fode sa zour-la, bann fami ki kapav selebre invit bann fami ki pa kapav. Bizin ki bann gran dimounn, bann zenn ek bann zanfan selebre ansam. Fode ki, ansam, nou invant nou manier selebre nou lindepandans. Imazine, sak kartie, sak vilaz, sak lavil organize. Mo panse nou tou pou fier noumem ek nou pei.

Mo rakont zot enn ti zistwar : Enn zour enn gran-dimounn apel so bann zanfan. Li dir li pe mor, me avan li ale, li dir so bann zanfan, “Ena enn trezor dan nou later.” Kan gran dimounn-la finn fini mor, bann zanfan fouy later-la partou pou rod trezor. Zot pa trouv nanye. Plitar zot finn konpran ki trezor-la se later-la limem – leritaz ki gran-dimounn-la finn kite.  Moral sa zistwar la se ki, si nou marie-pike ek travay nou leritaz, ena enn trezor ladan! Mama Moris enn trezor pou nou tou. Nou responsabilite, se respekte li ek amenn nou kontribision. Li ena potansiel nouri nou ek boukou zenerasion apre nou.

Mo invit tou dimounn ki anvi marie-pike pou organiz nou zibile dor pran kontak avek Volunteer Mauritius.

Facebook Comments

1er étage, Bâtiment Jamalacs,
Rue du Vieux Conseil, Port Louis

Rédaction : [email protected]
Publicité : [email protected]

Téléphone :  212 75 90
Fax :  212 74 91

More in Blog
In memory of Berta Cáceres, Honduran human rights and environment activist

On Thursday 3rd March, Berta Cáceres, the Honduran indigenous and environmental rights campaigner, was murdered at her home. She was...

Close