Bann gran erer fer par bann gran dimoun

Bann gran dimoun otoproklame

Makiavel, azan, sosiokiltirel, gran gran koze

Oter latour efel

Zot plis orizontal ek zot plis vertikal

Parfwa vertikal ek orizontal tou-le-de

Ek enn tonn feray

San grander dam

San vre “concern” pou se ki pe atann sak zanfan moris pli divan

Sak zefor paret san rezilta

Sak rezilta dilie par zot mank konviksion, zot mank lonet-te

Zot kriye, anou vande, anou vande

Nou vote pou plis kas

Akot kapav may enn par enn

Kouma enn ti-pwason ki ape debat andeor dilo dan bout kann-a-pes

Bann lezot gran dimoun ki ena boukou lane lexistans lor zot parkour lavi

Zot tou ape bliye linportans viv dan enn leta laik

Akot relizion gagn drwa existe dan zot kotidien

Me san melanz ek zafer politik ki konsern tou dimoun ki viv lor sa ti-bout later la

Pou demin pa mor vilain kouma dan lafrik santral, kouma dan tou pei akot politik divize lor baz etnik ou relizion

Ki fini par eklat enn par enn avek zot laenn mons

zom masakre zom

Sakenn anvi montre li pli for

Alor ki tou pou ale enn zour

Zot bliye leritaz zot kite

Leritaz li pa zis materiel

Leritaz li Liberte

Leritaz li larmoni

Leritaz li dan respe ek dignite

Kouma bann zwazo ki anvole dan lesiel

Kouma bann zanfan ki fil zot servolan an ete ou an iver

Avek saler zetwal lizour

Akot relizion, etnicite, kominite napa sipoze melanz ek lezafer politik enn pei

Akot liberte apartenir a sak individi

A sak zanfan

San ki zot masakre zot kamarad, me pllis dan larmoni, dan lamour, dan respe

Mo pei, Nou pei, pe fer tris pou viv telman tou zafer ape kree plis konfizion dan latet dimoun

Pou koumanse avek nou bann dirizan

Kot zot finn dir dan enn sesion parlmanter ki reform bizin fer sinon pa pou gagn led ek bann pei depi en deor kan nou viol bann konvansion nou finn signe ek zot

Zot lanfaz an defazaz ek larealite

Nou realite kapav pli zoli si zot pans inpe plis progre, vre linite, ek larmoni, olie pans zis agrip ek pouvwar

Nou bann zanfan kapav rekoumans fil zot servolan ansam ou swa galoupe dan mem laplenn ki zot bann ti-kamarad san zizman, be twa ki twa, depar to nom, to fizionomi, swa to fason abiye

Zetwal lizour briye pou tou dimoun parey mem si demagozi napa paret pe fini