Breaking news
  • No posts were found

Tag "Zourne mondial lang ek kiltir kreol"

[Video] Bann etidian Liniversite Moris teste Kreol dan Parlman

Alor ki bann politisien ankor pe diskite lor introdiksion kreol dan Parlman, bann etidian Liniversite Moris inn met zot dan lapo bann parlemanter. Dan kad selebrasion Zourne internasional lange ek kiltir kreol, bann zelev premie lane BA French ek BA French and Translation Studies finn prezant zot travay lor kanpis Reduit. Se ki fi’nn permet zot rekolte reaksion ek komanter depi lodians, notaman lor pertinans sertin term ou nesesite ou

[Video] Arnaud Carpooran: «To ou tar, kreol morisien pou rant dan Parlman»

Tigit, tigit, kreol pe pran plas ki li merite dan Moris. Se konsta ki Arnaud Carpooran fer zordi. Sa lecturer Creole Studies Liniversite Moris rapel nou ki dizan de sela, proze Prevokbek ti pe al demare, proze Diksioner Morisien ousi… Nou an 2015, e Kreol inn rant dan lekol, dan liniversite, bann zelev katriyem fek fer premie lexamen ekri. Me ena ankor pou ale. E alor ki bann zanfan pe aprann

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>