Breaking news
  • No posts were found

Tag "zourne internasional kreol"

Bizin onte pou koz kreol morisien aster ?

Li tris, ek li sirtou revoltan ekout bann argiman ki sertin pe servi pou dir ki nou langaz pena so plas dan Parlman. Kan ekout zot, kan lir zot, nou preske gagn linpresion ki zot pa alez ek sa bout kiltir ek patrimwann ki tou Morisien ena an komin. Bizin met sa bann dimoun-la devan zot kontradiksion. Parski pa bizin mont lor montagn pou trouve ki ena enn ta ! Ena

[Vidéo] Liniversite Moris pe mark bann progre dan lansegnman lang kreol

Zordi, lemond pe selebre Zourne Internasional Kreol (ZIK). Si Festival Internasional Kreol finn anile sa lane-la, Liniversite Moris (UoM) finn, kouma sak lane, organiz enn zourne aktivite pou reflesi lor plas ki kreol ek so lansegnman finn pran dan pei. A sa lokazion-la, UoM ek Creole Speaking Union finn lans enn liv: Langues créoles, mondialisation et éducation. Sa liv-la frwi bann deba ki finn ena an 2012 pandan Colloque international

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>