Tag "tradiksion"

[Vidéo] LPT pe organiz so 6e konkour literer pou devlop lekritir dan lang kreol

Enn kote, lobzektif sa konkour-la se promouvwar kreativite ek lot kote, li osi ankouraz lekritir dan lang kreol. Se saki Alain Ah Vee dir lor siziem edision Konkour Literer ki Ledikasyon pu Travayer (LPT) pe organize. Sa lane-la, LPT pe demann bann partisipan tradir enn short story de bann oter klasik kouma Anton Chekov, Edgar Allan Poe, Emily Brontë, Oscar Wilde ou bien Mark Twain. Bann tradiksion, ki tou sitwayin Moris

[Video] Bann etidian Liniversite Moris teste Kreol dan Parlman

Alor ki bann politisien ankor pe diskite lor introdiksion kreol dan Parlman, bann etidian Liniversite Moris inn met zot dan lapo bann parlemanter. Dan kad selebrasion Zourne internasional lange ek kiltir kreol, bann zelev premie lane BA French ek BA French and Translation Studies finn prezant zot travay lor kanpis Reduit. Se ki fi’nn permet zot rekolte reaksion ek komanter depi lodians, notaman lor pertinans sertin term ou nesesite ou

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>