Breaking news
  • No posts were found

Tag "OGM"

Ki a pe pase?

Dan mo kontribision sann fwa la, monn desid pou koz inpe lor bann problem ki pe soulve sa bann dernie tan dan nou laktialite. Kan mo swiv inpe bann deroulman lor OGM (bann manze ki zenetikman modifie), l’Union européenne-kindistri kann ek ousi privatizasion dilo, sa fer enn lefe bien inkietan. Li inportan ki sak dimoun konpran bien se ki pe pase. Ki li enn zanfan, adolesan ou adilt. Parski mo

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>