Breaking news
  • No posts were found

Tag "metro leger"

Be ki bizen fer alor ?

Lot fwa la, mo ti pe explike kifer ti pou bon si bann pouvwar piblik ek bann Morisien desid pou al ver enn devlopman pli dirab. Si nou fer sa, nou pou protez lintere bann fitir zenerasyon, nou lanvironnman ek nou pei. Pou kapav met anplas enn proze ki solid e ki pou permet enn devlopman koumsa, bizen ena bann institisyon ki pou okip sa bann politik la kouma mo

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>