Breaking news
  • No posts were found

Tag "diksioner morisien"

[Video] Sort “patwa” vinn lang standardize, eski Kreol finn vremem libere?

Zordi, lang Kreol dan lekol primer ek kolez. Ena enn manier standar ekrir li: Grafi Larmoni. Li itilize par pratikman tou Morisien. Ena 25 an pourtan, ti ena dimounn ki ti ankor konsider li kouma enn patwa, enn version franse “kolore ek tipik”, pa mem enn langaz. Stati Kreol inn bien avanse, me eski konba pou so rekonesans inn fini? Se inpe sa ki ti size deba, yer 21 Fevriye,

[Video] Diksioner kreol: Plis ki 2,500 mo kapav pou fer zot lantre dan 3e edision

Bann travo preparasion 3e edision Diksioner Kreol pe avanse. Lekip ki pe travay lor la fi’nn zwenn, zordi 19 Fevriye, dan Liniversite Moris pou explik stad kot zot inn arive. Béatrice Antonio-Françoise pe fer enn doktora lingwistik e travay dan Kreol Unit Mauritius Institute of Education. Li inform nou ki atraver kolektaz depi 2014, fi’nn rekeyir plis ki 2,500 mo ki kapav fer zot lantre dan nouvo diksioner. Prezantasion zordi,

[Video] Arnaud Carpooran: «To ou tar, kreol morisien pou rant dan Parlman»

Tigit, tigit, kreol pe pran plas ki li merite dan Moris. Se konsta ki Arnaud Carpooran fer zordi. Sa lecturer Creole Studies Liniversite Moris rapel nou ki dizan de sela, proze Prevokbek ti pe al demare, proze Diksioner Morisien ousi… Nou an 2015, e Kreol inn rant dan lekol, dan liniversite, bann zelev katriyem fek fer premie lexamen ekri. Me ena ankor pou ale. E alor ki bann zanfan pe aprann

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>