Breaking news
  • No posts were found

Tag "creole au parlement"

Bizin onte pou koz kreol morisien aster ?

Li tris, ek li sirtou revoltan ekout bann argiman ki sertin pe servi pou dir ki nou langaz pena so plas dan Parlman. Kan ekout zot, kan lir zot, nou preske gagn linpresion ki zot pa alez ek sa bout kiltir ek patrimwann ki tou Morisien ena an komin. Bizin met sa bann dimoun-la devan zot kontradiksion. Parski pa bizin mont lor montagn pou trouve ki ena enn ta ! Ena

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>