Breaking news
  • No posts were found

Tag "coucours litteraire"

[Vidéo] LPT pe organiz so 6e konkour literer pou devlop lekritir dan lang kreol

Enn kote, lobzektif sa konkour-la se promouvwar kreativite ek lot kote, li osi ankouraz lekritir dan lang kreol. Se saki Alain Ah Vee dir lor siziem edision Konkour Literer ki Ledikasyon pu Travayer (LPT) pe organize. Sa lane-la, LPT pe demann bann partisipan tradir enn short story de bann oter klasik kouma Anton Chekov, Edgar Allan Poe, Emily Brontë, Oscar Wilde ou bien Mark Twain. Bann tradiksion, ki tou sitwayin Moris

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>