Ti granmer ti pe sorti Plaine-des-Papayes pou vinn dan Porlwi toulezour depi de, trwa lane pou vinn vann bann ti-gato bien kouma lepok lontan. Enn vre trezor pou bann ki kontan ti gato kouma bann granmer fer pou zot ti-zanfan. Bann ti-gato ar ki, mo sir, boukou parmi nou, mem si finn bliye, pou kapav rekonekte si mo dir : gato banann, idli, ounde, ek adoulson (ki resanble gato piaw).

Tousala paret bien tro dou, kikfwa zot pou dir mwa, pou lasante. Kikfwa mo ti pou dir : «Wi, tro dou», me pa dan sann ka-la.

Bann ti-gato ki enn vye dimoun inn fer pou li tras so lavi dan enn ti-sase bien sele. 10 roupi sink gato, ki pena boukou delwil ek ki transport nou dan lemond gato kanet.

Bien kontan trouve ki bann sak plastic finn bien diminie dan sime Porlwi ek ki lari resanble inpé plis seki li ti sipoze, pou fonksyon ki li sipoze sarye; trafik feray ki roule ek dimoun veikile boukou mwin trankil.

Enn, de ti-mizisien lari ki prezan ki fer leker kontan. Enn mizisien flûte de paon ek enn, de pli lwin… Santer, gitaris…

Dan lafwar legim, legim inn vinn bien mizer. Variete finn disparet,  konpetision tayt : enn, de marsan ki monn trouve ti ape dir, pandan ki zot pe zwe kouk-maye ar lapolis, koumadir sann fwa-la zot inn vinn bann voler. Zot pe dir dan Decaen pa gagn lavi. Tou pe vann mem zafer, mem plas. Ek ankor pli lwin, marsan linz pou enn marse lepep ape galoupe anba tilapli, anba gro lapli, akoz misie la pe pase.

Enn lepok akot pli boukou fwa, paret misie-la la kot mwins bizin met lord.

Ek toulezot ti marsan legim, sirtou, pa kone kouma zot pe trase. Enn bann madam, la dan lafwar, dir : «Zot inn dir nou pou avoy nou dan smart city. Nou, nou kal lamem ziska nou al ‘smart city’.»

Bien bon tousala.

Nou pa tro tann sor bann marsan lamor ki ape roul freely dan karavann lamor. Bann koustik ki paret san fin. Sirtou pou bann zenes ek mwin zenn ki ape nouri zot mal-être, zot lafin avek ankor plis nisa. Ziska ki nou tann zot dan lasal 114. Eski se sor enn sosiete karyate? Na pa tro kone, size tro sansib ek pa tann bann resers field work dan sa direksion-la.

Kouk-kasiet, kouk-maye ki ti dan linosans finn swiv zot ek kokin zot bienet sou form gerizon pou enn lexistans san sans. Pa kone komie letan ankor. Lwin-lwin, enn sirenn SAMU ek gard. Tro tar, karavann lamor pe sirkil partou. Tro tar… Amwin si bon sans ek laksion konkre pran plas!